O nás

Centrum rodiny, n.o.

je neziskovou organizáciou zaregistrovanou Krajským úradom v Bratislave dna 29. decembra 2005 pod registračným číslom: OVVS-2661/175/2005-NO. Sídlo neziskovej organizácie je na Bazovského 6, 841 01 Bratislava. IČO neziskovej organizácie je
37 924 320, DIC je 2022120859, číslo úctu SK78 1100 0000 0026 2512 6008 je vedené v Tatra banke, a.s. Prevádzkové priestory sú na ul. Bazovského 6, Bratislava, v priestoroch bývalej materskej škôlky.

Druh všeobecno prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – rôzne kurzy, školenia, konferencie a semináre zamerané na sociálnu oblasť s dôrazom na rodinu, na vzťahy v rodine,na riešenie krízových situácií a zároveň publikovanie rôznych materiálov, letákov, brožúr a bulletinov týkajúcich sa uvedenej oblasti. Zároveň pôjde aj o ďalšie služby vo výskume, vývoji, vedecko – technických službách a informačných službách, kde bude poskytovať informácie v hore uvedenej oblasti.

Centrum rodiny je neziskovou organizáciou, ktorá chce ponúkať voľnočasové, vzdelávacie, poradenské a spoločenské aktivity nielen pre deti a mládež, ale aj rodičov, starých rodičov, či celé rodiny. Do našej ponuky chceme postupne zaraďovať pravidelné krúžky, semináre, workshopy, či stretnutia, ako aj väčšie, či menšie príležitostné podujatia, sprostredkovať informácie a kontakt na ďalšie organizácie, ktoré sú svojou činnosťou zacielené na prevenciu, či pomoc počas zložitejších situácií alebo období v živote. Zároveň chceme ponúknuť priestor pre Vašu realizáciu – buď ako dobrovoľník v našich aktivitách alebo ako organizátor vlastných podujatí.

Orgány neziskovej organizácie:

Riaditeľ:
Alžbeta Šporerová

Správna rada:
Juraj Hudcovský, predseda
Renáta Jamborová, podpredseda
Katarína Hulmanová
Miroslav Bederka
Milan Peško

Revízor: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

(Visited 3 478 times, 1 visits today)

Comments are closed.